ALGEMENE VOORWAARDEN LES FETES DE COCO BV

Algemene draagwijdte der voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, offertes, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van goederen en/of diensten van onze firma aan de opdrachtgever en maken er integraal deel van uit. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk in onderling akkoord van beide partijen gebeuren. 
 2. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de aanvaarding door de opdrachtgever van de bestelbon, offerte of overeenkomst. 
 3. De algemene voorwaarden van onze firma sluiten de algemene voorwaarden van de opdrachtgever uit, zelfs indien deze van een recentere datum zijn, behoudens ons uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord.
 4. De opdrachtgever erkent de offerte inclusief deze algemene voorwaarden ten minste 15 dagen voor de ondertekening ervan ontvangen te hebben, ze gelezen en begrepen te hebben en voldoende tijd en mogelijkheden gehad te hebben om aanpassingen of schrappingen te vragen.

 

Prijsbepaling en herziening 
 1. Onze offertes zijn 30 dagen geldig te rekenen vanaf de datum van de offerte. Elke offerte is opgesteld in functie van de gegevens die de opdrachtgever ons op het ogenblik van de prijsaanvraag heeft verstrekt. Indien blijkt dat deze niet correct zijn kunnen wij de oorspronkelijke offerte aanpassen aan de hand van de werkelijke situatie. Wij hebben het recht om in afwachting van een akkoord over deze aanpassingen de gehele uitvoering op te schorten.
 2. Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes,  worden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, lonen en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn in belangrijke mate afhankelijk van fluctuaties in o.m. de prijzen van grondstoffen en transport, energiekosten e.d. en kunnen steeds door ons herzien worden, zonder het voorafgaandelijk akkoord van de opdrachtgever, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening, met minstens 5 % gestegen zijn op het ogenblik van de effectieve bestelling van de materialen. De prijs wordt in dat geval herzien aan het dagtarief op het ogenblijk van de effectieve bestelling van de materialen bij onze leveranciers.
 3. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw, verpakking en verzending of afleveringskosten tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

Leveringen en termijnen
 1. De datum van een event wordt pas definitief gereserveerd na bevestiging van de offerte. Zolang er geen bevestiging van de offerte is gegeven, blijft gevraagde datum beschikbaar voor andere klanten.
 2. Na bevestiging van offerte dient er een voorschot van 30 % te worden volstort. Een week voor aanvang van het event dienen alle diensten voor hun volledige bedrag te worden volstort.

 

Verplichtingen van de opdrachtgever 
  1. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat onze prestaties onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan zijn, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de opdrachtgever. 
   1. De opdrachtgever zal ons voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst als nadien in kennis stellen van alle informatie waarvan hij weet of redelijkerwijze hoort te weten dat deze voor de uitvoering van onze prestaties van belang is. Alle meerkosten en of schade die het gevolg zijn van het ontbreken van deze informatie of het verschaffen van foute informatie zijn ten laste van de opdrachtgever.
  2. Indien het event plaatsvindt op meer dan één uur rijden van de stad Antwerpen, dient de opdrachtgever een slaapplaats voor het aantal personen dat ingeschakeld wordt ten dienste van het event in de nabijheid van de eventlocatie te voorzien.

 

  •  
Aansprakelijkheid voor schade
 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de opdrachtgever aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, De opdrachtgever zal ons integraal vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden voor elk schadeverwekkende handeling toegebracht door of via de door de opdrachtgever aan ons  toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook. 
 2. De opdrachtgever is jegens onze firma aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet aan onze goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van het event heeft toegelaten of duldt. De opdrachtgever zal onze firma ter zake ook integraal vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden. 
 3. Bij het huren van goederen van onze firma dient de huurperiode door de opdrachtgever te worden gerespecteerd. Deze huurperiode bedraagt steeds maximum 2 dagen na het event. In geval de gehuurde goederen laattijdig worden teruggebracht zal een vergoeding aangerekend worden gelijk aan de daghuurprijs vermenigvuldigd met het aantal dagen van overschrijding plus een forfaitaire boete van 25% van het factuur. Van zodra de huurtijd beëindigd is wordt de opdrachtgever van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn van het gehuurde materiaal terug te bezorgen. Wij hebben vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde materiaal terug te halen zonder een beroep op een rechter te moeten doen, waar het zich ook bevindt. Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn volledig ten laste van de opdrachtgever.
 4. De goederen reizen altijd onder de verantwoordelijkheid en op risico van de opdrachtgever, ook indien de goederen door onze firma vervoerd worden voor rekening van de opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor alle goederen van derden die door onze firma voor rekening van de opdrachtgever zouden vervoerd worden.
 5. Indien de gehuurde materialen of onderdelen ervan (van onze firma of derden) door schuld of onachtzaamheid of verkeerd gebruik van de opdrachtgever beschadigd worden zullen alle reparatiekosten worden berekend tegen de normaal geldende reparatietarieven. Bovendien zal elke reparatie steeds uitgevoerd worden door een erkende en door onze firma gekozen firma. Indien goederen of onderdelen ervan geheel verloren gaan of onherstelbaar beschadigd worden zal in beide gevallen het bedrag aangerekend worden dat overeenstemt met de aankoopprijs van de materialen op het ogenblik van het verlies van het betreffende materiaal, en dit vermeerderd met het bedrag van de geleden schade door het ontbreken van het materiaal gedurende de periode te rekenen vanaf de einddatum huurovereenkomst tot op het moment waarop onze firma opnieuw beschikking heeft over de vervangen materialen.
 6. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan gehuurde goederen en er wordt uitsluitend aan de opdrachtgever gefactureerd, die deze factuur/facturen dan ook onmiddellijk dient te vergoeden onafgezien van diens mogelijke aanspraken ten overstaan van derden.
 7. Materiaal dat onherstelbaar beschadigd is wordt door onze firma gedurende 8 dagen na vaststelling van de schade beschikbaar gehouden, daarna wordt het verwijderd. Beschadigde materialen die te herstellen zijn blijven 48 uur na vaststelling van de schade voor inspectie beschikbaar, daarna worden ze hersteld.
 8. Bij beëindiging van een overeenkomst zullen alle gehuurde goederen in dezelfde staat als waarin zij verstrekt zijn, geheel gereinigd ter beschikking van onze firma worden gesteld. Indien materialen in gebrekkige toestand worden teruggebracht zullen extra kosten worden aangerekend voor kuisen, op orde zetten, enz. Dit zal gebeuren aan het normale uurtarief van 25,00 euro per uur

 

Beëindiging
 1. Annulering van een event kan enkel schriftelijk gebeuren. Elke annulering dient daarbij zo tijdig mogelijk te gebeuren. Bij annulering minder dan 2 maanden voor de aanvangsdatum zal de opdrachtgever alsnog 50 % van de offerte prijs verschuldigd zijn. Bij annulering minder dan 2 weken voor de aanvangsdatum, zal de opdrachtgever alsnog 75 % van de offerteprijs verschuldigd zijn. Bij annulering minder dan 8 dagen voor de aanvangsdatum is 100 % van de offerteprijs verschuldigd.
 2. Onze firma heeft het recht om de reële schade te vorderen, indien deze groter zou zijn. Indien er reeds voorschotten aan derden betaald zijn, zullen deze niet terugbetaald worden. En indien derden een annulatievergoeding vragen, zal dit steeds ten koste zijn van de Klant.
 3. Verplaatsing van de datum van het event door de opdrachtgever (hierna genoemd ‘Verplaatsing’) kan enkel in uitzonderlijke gevallen (zoals bijvoorbeeld in geval van overmacht zoals uitzonderlijke weersomstandigheden, handelingen of nalatigheden van een openbaar gezag, opstanden, verkondigde of niet-verkondigde oorlogen of handelingen van gelijkaardige aard, stakingen, sabotages, diefstallen, natuurrampen, onvoorziene hospitalisatie,…) voorvallen en kan geen aanleiding geven tot verbreking van het contract. 
 4. Verplaatsing kan enkel schriftelijk gebeuren en dient daarbij zo tijdig mogelijk te gebeuren. Bij Verplaatsing zal de opdrachtgever een met onze firma afgesproken meerprijs verschuldigd zijn, met telkens een minimum van 25% van de oorspronkelijke offerteprijs. Alle kosten verbonden aan de Verplaatsing, zullen tevens door de opdrachtgever worden gedragen.
 5. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken heeft de opdrachtgever, voor zover deze een consument is, het recht om van ons een zelfde vergoeding te vragen.
 6. Indien de opdrachtgever zijn betalingen heeft gestaakt, in staat van faillissement werd verklaard of een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd, zich in een toestand van onvermogendheid bevindt (een negatief eigen vermogen, beslaglegging op zijn goederen, gerechtelijke uitvoering tegen de opdrachtgever, …) behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, en dit onverminderd het recht op schadevergoeding aan onze firma. 

 

Waarborg en garantie
 1. Onze firma is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het gevolg is van zware fout of nalatigheid van onszelf of ons personeel bij de uitoefening van de werkzaamheden. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot het door ons gefactureerde bedrag.
 2. Stakingen, sociale wanorde, uitzonderlijke weersomstandigheden en andere gevallen van overmacht schorten de verplichtingen in hoofde van onze firma  op, zonder dat het contract hierdoor wordt beëindigd.
 3. Wij kunnen voor de uitvoering van de diensten beroep doen op andere personen. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren, onder andere doch niet limitatief ingevolge ziekte, hospitalisatie, overmacht, en/of andere redenen die ons niet toerekenbaar zijn, om onze diensten in persoon uit te voeren, kan de weigering van de opdrachtgever om de diensten door een andere persoon verder uit te voeren, niet leiden tot de beëindiging van het contract en/of schadevergoeding ten onzen laste.

 

Klachten 
 1. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma  binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen vanaf de datum van de uitvoering van de werken of van de verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.

 

Intellectuele eigendom
 1. Alle tekeningen, offertes, ramingen, schema’s, ontwerpen, technische gegevens en/of publicaties door onze firma verstrekt, blijven onze uitsluitende eigendom. Zij mogen noch geheel, noch gedeeltelijk gekopieerd worden, aan derden vertoond of ter hand gesteld worden, noch gebruikt worden voor vervaardiging van de producten of uitvoering van de werken waarop zij betrekking hebben. Deze documenten moeten ons  in goede staat worden teruggegeven op eenvoudige aanvraag en zonder kosten.
 2. De opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat onze firma foto’s en ander beeldmateriaal ( gericht en niet gericht ) neemt van onze werken en creaties om die te gebruiken in commerciële acties, promoties en  publicaties. Onze firma verbindt er zich toe geen identiteitsgegevens die op het beeldmateriaal te zien zouden zijn aan derden mee te delen. Onze firma behoudt de auteursrechten op haar ontwerp en de volledige artistieke eigendom van haar plannen, schetsen, studies en (voor)ontwerpen, met het uitsluitend recht deze op welke wijze ook te reproduceren.

 

Betalingsmodaliteiten
 1. Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel. 
 2. Wij behouden ons het recht voor een door ons te bepalen voorschot te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een andersoortige waarborg te eisen vóór het event.

 

Laattijdige betaling, kosten en aankleven
  1. Elke schuld die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het verschuldigde bedrag in hoofdsom met een minimum van 125,00 EUR. Indien onze firma  de uitvoeringstermijn overschrijdt heeft de opdrachtgever, voor zover deze een particuliere consument is, het recht om van ons een zelfde vergoeding te vragen.
 • Indien de opdrachtgever nalaat een factuur in hoofdsom en schadebeding en intresten te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar, ook al zijn nog niet alle bedragen of facturen vervallen.
 1. Elke vertraging in de betaling geeft ons het recht om, na ingebrekestelling, de nog uit te voeren leveringen en prestaties op te schorten of te vernietigen, en nieuwe bestellingen te weigeren. 

 

Nietigheid
 1. De nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere clausules van de overeenkomst brengt niet de nietigheid of onafdwingbaarheid van de rest van de overeenkomst mee. Partijen verbinden er zich toe de nietige of onafdwingbare clausules te vervangen door een rechtsgeldige clausule/clausules die zal/zullen overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal/zullen aansluiten.

 

Verwerking van Persoonsgegevens
 1. Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens die wij ontvangen van de opdrachtgever en die betrekking hebben op de opdrachtgever zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen die noodzakelijk zijn voor en beperkt zijn tot het tot stand komen van de overeenkomst/uitvoering van de werken. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. Onze firma verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.
 2. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van onze firma. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de opdrachtgever daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan onze firma om zijn persoonsgegevens te gebruiken. Hij heeft steeds het recht om zich uit te schrijven via de link die in onze commerciële e-mails (nieuwsbrieven) is voorzien. De emailpolicy is eveneens terug te vinden op onze website.
 3. De gegevens worden verwerkt door LES FETES DE COCO BV, met maatschappelijke zetel te Frilinglei 136 , 2930 BRASSCHAAT en gekend onder het ondernemingsnummer 0778.403.818, E: info@lfdc.be (de verwerkingsverantwoordelijke). De voormelde gegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De gegevens worden nooit verstrekt of aangewend buiten de Europese Gemeenschap. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan onze firma bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de AVG strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan onze firma heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van onze firma en ons personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen. 
 4. De opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst onze firma  uitdrukkelijk naar de Privacy verklaring, zoals toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst en terug te vinden op onze website. De opdrachtgever bevestigt kennis te hebben genomen van deze Privacy verklaring en de inhoud ervan te aanvaarden.
 5. De persoonlijke login en paswoorden van opdrachtgevers en zijn versleuteld via encryptie en niet zichtbaar voor de medewerkers van onze firma De medewerkers van onze firma hebben bijgevolg geen toegang tot winkelmandjes of bestellingen van opdrachtgevers en kunnen daar ook geen aanpassingen aan uitvoeren. De medewerkers van onze firma hebben via een persoonlijke login en pass enkel toegang tot de meest noodzakelijke gegevens van de opdrachtgevers zijnde: naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, details van de bestelling, naam bedrijf en btw nummer indien van toepassing en betaling- en facturatiehistoriek. Deze gegevens worden in geen geval gedeeld met derden.

 

Uitdrukkelijk Arbitrage Beding
 1. Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org ), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Stay tuned to all of our parties